صفحه جدید بسازید

Choose a Package

Start

 • ساخت یک صفحه رایگان
 • ثبت برای 365 روز
 • نمایش عمومی صفحه
 • امکان تبلیغ صفحه
 • دسترسی به گزارشات

Basic

49.000 تومان

 • ساخت یک صفحه تجاری
 • ثبت برای همیشه
 • نمایش عمومی صفحه

Pro

99.000 تومان

 •  2 صفحه مختلف
 • ثبت برای همیشه
 • نمایش ویژه صفحات

Plus

299.000 تومان

 • ثبت 5 صفحه مختلف
 • ثبت و نمایش برای همیشه
 • دریافت تیک آبی صفحه

Premium

499.000 تومان

 • ثبت 10 صفحه همیشگی
 • نمایش بصورت صفحه ویژه
 • دریافت تیک آبی صفحه

Diamond

999.000 تومان

 • ثبت 25 صفحه همیشگی
 • نمایش بصورت صفحه ویژه
 • دریافت تیک آبی صفحه